Pumptrack je zložený z vĺn a zákrut, ktoré umožňujú jazdu na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch s pomocou pohybov tela. Cieľom na pumptracku kde najrýchlejšia jazda, načo je potrebné sa naučiť správnu techniku jazdy. Modulárne prekážky pumptracku nám umožňujú mobilný a flexibilný prístup, keďže ich môžeme ľahko prepravovať a zostavovať na rôznych miestach. Sme presvedčení, že prinášanie tejto aktivity priamo do škôl a integrovanie ju do telesnej výchovy môže mať pozitívny vplyv na životy detí. Budeme sa usilovať o čo najväčšiu participáciu detí a zabezpečíme, aby boli aktivity primerane prispôsobené veku a zručnostiam žiakov.

V projekte vyhláseným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v rámci podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež sme získali finančné prostriedky na zakúpenie mobilných modulárnych pumptrackových prekážok. Projekt spočíva v cestovaní po školách v regióne a poskytovaní ukážok športu na hodinách telesnej výchovy. Hodnota dotácie bola 49.282,20 € a výška povinného spolufinancovania bola 2.593,80 €.

Cieľom projektu bolo rozšírenie ponuky činnosti občianskeho združenia CTVZ o nové zážitkové formy vzdelávania na školách. Tento cieľ vychádza zo všeobecného cieľa – podpora športovania detí a mládeže v nadväznosti na rozvoj ich pohybových zručností a elimináciu negatívnych zmien v životnom štýle detí a mládeže ako sú obezita, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu či silnejúci tlak sociálno-patologických javov a rôznych druhov závislostí.

Vykonávame ukážkové hodiny jazdy na pumptrackovej dráhe na zvolených základných školách. Tejto činnosti predchádzalo obstaranie modulárnej pumptrackovej dráhy, ktorá je rozložiteľná a prenosná.innosť Pumptrack.

Účelom projektu je podpora aktívneho životného štýlu u detí prostredníctvom ukážok športu na modulárnych prekážkach Pumptrack. Naplnenie účelu podporeného projektu je posudzované na základe dosiahnutia výstupových merateľných ukazovateľov, ktoré sú počet navštívených škôl a počet účastníkov. V projekte sme sa zaviazali zrealizovať aktivitu na základných školách v týchto 6 miestach: Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, Báb, Zbehy, Nitra. V rámci ďalších merateľných ukazovateľov bol stanovený počet 750 účastníkov,ktorí využijú služby alebo opatrenia na účely podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky. Ukážky v škole plánujeme realizovať aj iných školách v prípade záujmu školy alebo pri získaní grantu / podpory pre realizáciu tejto činnosti.

Projekt je v realizácií. Počas zimy tieto modulárne prekážky využívame v krytej hale v Zbehoch, kde sme od novembra do marca realizovali zimnú tréningu činnosť Pumptrack.

Reportáž TV Nitrička

Tréning na dráhe v hale

Pumptrack v škole

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Bike ING s.r.o. je autorizovaným predajcom certifikovaných modulárnych pumptrackových dráh spoločnosti PARKITECT AG pre Slovenskú republiku.