Ako funguje charitatívna reklama?

Fyzická, alebo právnická osoba s príjmami z podnikania podľa § 6, môže na základe zmluvy o charitatívnej reklame poskytnúť občianskemu združeniu finančné prostriedky. 

Tieto finančné prostriedky prijaté z charitatívnej reklamy musia byť použité na podporu a rozvoj športu.

A aká je výhoda charitatívnej reklamy oproti klasickej reklame?

Pre občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie sú prostriedky z charitatívne reklamy do 20 000 eur/rok oslobodené od dane z príjmov. Pri klasickej reklame je príjem z reklamy predmetom dane z príjmov, teda príjmy z klasickej reklamy sa zdaňujú.

Rovnako ako pri klasickej reklame sú pre poskytovateľov, teda podnikateľov, vynaložené prostriedky oprávneným daňovým výdavkom. Podľa § 17 zákona o dani z príjmov sú uznané za oprávnené daňové výdavky až po zaplatení, takže nestačí spísať zmluvu o charitatívnej reklame, prostriedky musia byť reálne poskytnuté. Zákon nestanovuje, koľkým organizáciám môže podnikateľ poskytnúť prostriedky na charitatívnu reklamu.

kontakty

Andrej Práznovský

Prezident klubu

info@ctvz.sk

0911 705 236